• Gleneagles Singapore

Dr Chan Sing Kit

Dr Chan Sing Kit
Dr Chan Sing Kit
 • Chan Clinic For Children

  Địa chỉ

  6 Napier Road #09-09
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64726104
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội khoa nhi
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh