• Gleneagles Singapore

Dr Ngiam Thye Eng

Dr Ngiam Thye Eng
Dr Ngiam Thye Eng
 • International Clinic & Adolescent

  Địa chỉ

  6A Napier Road #02-43/44
  Gleneagles Annexe Block
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  6471 1697
 • International Baby Child & Adolescent Specialist Clinic

  Địa chỉ

  38 Irrawaddy Road #06-56/57
  Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
  Singapore 329563

  Điện thoại
  Số fax
  6734 4289
 • International Clinic & Adolescent

  Địa chỉ

  6A Napier Road #02-43/44
  Gleneagles Annexe Block
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  64711697
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Nội khoa nhi
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh