• Gleneagles Singapore
Dr Law Lik Muk John

Dr Law Lik Muk John

Make an Appointment

Chuyên khoa /Quan tâm chính

Khoa nội hô hấp

Subspecialty

Chăm sóc tích cực nội khoa

Languages

Malay, Quảng Đông, Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Malay/Inđô