• Gleneagles Singapore

Dr Chang Wei Yee

Dr Chang Wei Yee
Dr Chang Wei Yee
 • Urological Surgery

  Địa chỉ

  6 Napier Road #04-06
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  6734 5337
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tiết niệu
 • Bằng cấp

  • MRCS/LRCP (RCP, London, United Kingdom) 1976
  • FRCSEd (Gen Surg) (RCS, Edinburgh, United Kingdom) 1977
  • FAMS (Urology) (Academy of Medicine, Singapore) 1981
 • Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh