• Gleneagles Singapore

Dr Tan Tin Kiat Robert

Dr Tan Tin Kiat Robert
Dr Tan Tin Kiat Robert
 • Tan Urology

  Địa chỉ

  6 Napier Road #05-03
  Gleneagles Medical Centre
  Singapore 258499

  Điện thoại
  Số fax
  6732 3978
 • Chuyên khoa /Quan tâm chính

  • Tiết niệu
 • Ngôn ngữ

  • Quảng Đông
  • Teochew
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Malay/Inđô
  • Tiếng Phúc Kiến